label-product discount percent in Magento

Open app/design/frontend/yourpackage/yourtheme/template/catalog/product/price.phtml Find: 1 <?php endif; /* if ($_finalPrice == $_price): */ ?> Add above it: <?php // Discount percents output start ?> <?php if($_finalPrice < $_price): ?> <?php $_savePercent = 100 – round(($_finalPrice / $_price)*100); ?> <p class=”special-price yousave”> <span class=”label”><?php echo $this->__(‘You Save:’) ?></span> <span class=”price”> <?php echo $_savePercent; ?>% </span> </p> <?php…

WordPress posts from a category

<!–?php query_posts( ‘cat=5’ ); while (have_posts()) : the_post(); ?> <div class=”blog margin-bottom-40″> <div class=”blog-body”> <!–?php the_title(); ?> <!–?php the_content(); ?> </div> </div> <!–?php endwhile;?>

ഐ ടി മേഖലയില്‍ കോഴിക്കോട്

ഐ ടി മേഖലയില്‍ കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് അകലെ ആണ് ഇന്നും.എന്ത് കൊണ്ട് കോ ഴിക്കൊടിന്റെ നിലവില്ലുള്ള സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ഐ ടി പാര്‍ക്ക്‌ സ്ഥാപിച്ചു കൂടാ .സൈബര്‍ പാര്‍ക്ക്‌ ,കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌,അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാര്‍ക്കുകള്‍ പുതിയതി വരുന്നു.